Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Accusealed Energy Kft. (2113 Erdőkertes Almás u. 13.), továbbiakban Társaság fontosnak tartja mind ügyfelei, mind partnerei személyes adatainak védelmét, illetve az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 

Így kötelezettséget vállal a Társaság arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak és a jelen Tájékoztatónak megfeleljen.

Az adatok védelméért a Társaság megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely ezt garantálja.

1. A Tájékoztató célja és hatálya

E Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Társaság adatkezelési és adatvédelmi politikáját – elveit, illetve megfeleljen a következőeknek:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
 • a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) – továbbá
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.
 • A Tájékoztató hatálya kiterjed:
  természetes személy(ek)re vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelésére.
  Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő ügyfeleket, vevőket, szállítókat e Tájékoztató alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.


E Tájékoztató alkalmazásában irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza

2. Az adatkezelés jogszerűségének biztosítása

A Társaság adatkezelései önkéntesen – hozzájáruláson alapulnak, de bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Hozzájárulásnak minősül az is, ha az Érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

 

3. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés (vevők, szállítók nyilvántartása)

A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy adatait.

Kezelt adatok köre:

 • név (saját, céges, utóbbi esetében kapcsolattartó is,),
 • születési adatok (név, hely, dátum, anyja neve)
 • cím (számlázási-, szállítási- telephely cím),
 • elérhetőségek (telefon-, fax szám, e-mail-, honlap cím)
 • dátum (számla esetében teljesítés, készítés napja, fizetési határidő),
 • cégek esetében az adószám – magánszemélynél személyi igazolvány száma,
 • bankszámlaszám,
 • aláírás,
 • vevő-, partner azonosíthatósága (vevő-, partner-, rendelés szám)

Adatkezelés időtartama:

 • a szerződés megszűnését követő 5 év, vagy
 • az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig.

 

4. Online ügyintézés (regisztráció, árajánlatkérés, rendelés)

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése,
 • kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel,
 • tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról,
 • reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton,
 • a honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre

 • név, felhasználó név,
 • lakcím, postacím, e-mail cím,
 • telefonszám,
 • jelszó
 • kapcsolat felvétel dátuma,
 • vevőszám.

Adatkezelés időtartama:

 • a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy
 • az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A Társaság által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

Kezelt adatok köre

 • név (saját, céges, utóbbi esetében kapcsolattartó is,),
 • születési adatok (név, hely, dátum, anyja neve)
 • cím (számlázási-, szállítási- telephely cím),
 • elérhetőségek (telefon-, fax szám, e-mail-, honlap cím)
 • dátum (számla esetében teljesítés, készítés napja, fizetési határidő),
 • cégek esetében az adószám – magánszemélynél személyi igazolvány száma,
 • bankszámlaszám,
 • aláírás,
 • vevő-, partner azonosíthatósága (vevő-, partner-, rendelés szám)
 • online azonosítóját (vevők- szállítók-, törzsvásárlási listák).

Adatkezelés időtartama:

 • a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy
 • az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követő év 6 év végéig.

5. Tájékoztatás sütik (angolul cookie) alkalmazásáról

A süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A sütik több funkcióval is rendelkeznek és több célra is felhasználhatók, így például:

 • információt gyűjtenek a látogatóról, illetve eszközéről,
 • megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
 • felhasználásra kerül(het)nek a honlapon és más weboldalakon található reklámtartalmak optimalizációjához.

A sütik megkönnyítik a honlap használatát, biztosítják a honlap üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

6. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez.

A személyes adatok kezelésének célja:

 • Hírlevél küldése a Társaság termékei, illetve szolgáltatásai tárgyában; reklámanyag küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama:

 • a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy
 • az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

7. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelések

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként,
szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:

 • név,
 • cím,
 • a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése,
 • az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy,
 • valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása;
 • a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő,
 • az ellennyugtákon a befizető aláírása,
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei:

 • a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó adatfeldolgozója, azaz könyvelője Németh Edit.

8. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.


A Társaság a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.


A Társaság külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz csak a jogszabályban előírt módon férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

9. Adatfeldolgozói garancianyújtás

A Társaság adatfeldolgozóként garantálja – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – hogy a Rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

A Társaság megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik az adatkezelés jogszerűségének és az érintettek jogai védelmének biztosítására alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal. A Társaság az állami szervekkel való elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai feltételeivel rendelkezik.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

10. A Tájékoztató megállapítása és módosítása

A Tájékoztató megállapítására és módosítására a Társaság ügyvezetője jogosult.

11. Adatkezelő adatai:

Cég neve: ACCUSEALED Energy Kft.
Ügyvezető: Szilágyi Csaba
Székhelye: 2113 Erdőkertes Almás u. 13
Cégjegyzékszám: 01 09 338709
Adószám: 26677174242
Telefonszám: +36-20-558-8550
E-mail cím: info@accusealed.hu v. info@napelem.hu
Web oldal: www.accusealed.hu

Elérhetőségeink